Статут Војвођанског културног клуба „Васа Стајић“

У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удруживањима Р Србије (“Службени галсник РС, бр. 51/09) оснивачка скупштина Војвођанског културног клуба „Васа Стајић“ (у даљем тексту: ВКК), на  седници одржаној 10. фебруара 2015. године у Новом Саду, усвојила је

СТАТУТ ВОЈВОЂАНСКОГ КУЛТУРНОГ КЛУБА „ВАСА СТАЈИЋ“

1. Област остваривања циљева

Члан 1.

ВКК је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време, ради остваривања циљева у области промоције културе и културних вредности.

2.  Циљеви удружења

Члан 2.

Циљеви ВКК су:

 • подстицање и развијање научног, научноистраживачког и стручног рада у подручју културе, традиције и очувања војвођанске баштине;
 • промоција војвођанских вредности и антифашизма као саставног дела тих вредности;
 • популаризација војвођанских вредности и њихово ширење и примена у образовању, медијима и јавности уопште;
 • успостављање сарадње и размена знања и искустава са другим сродним удружењима у земљи и свету.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева ВКК развија нарочито следеће врсте активности:

 • организује стручне и научне скупове, саветовања, конференције, семинаре, јавна предавања и трибине из области свога деловања;
 • бави се издавањем стручних и научних публикација (књига, часописа, билтена и других штампаних материјала), у којима се објављују радови од интереса за делатност удружења, у складу са законом;
 • организовањем и извођењем научних и стручних истраживања, у складу са законом;
 • организовањем стручних путовања.

Члан 4.

ВКК је независна у планирању и реализацији својих активности и самостално утврђује своје програме и начин организације и рада.

ВКК се у свом раду придржава устава, закона и уговорних обавеза.

Члан 5.

ВКК је јединствена организација.

Ради ефикаснијег деловања и остваривања својих циљева ВКК може оснивати научне и локалне секције унутар којих ће се организовати чланови удружења.

Научне и локалне секције немају својство правног лица и раде под непосредним руководством председника ВКК или лица које он одреди.

Оснивање и начин рада научних и локалних секција, регулише се посебним општим актом којег доносе органи ВКК.

Члан 6.

Ради остварења својих циљева ВКК успоставља контакте и сарађује са другим стручним, научним, образовним и сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

ВКК може приступити међународним стручним, истраживачким и научним организацијама, о чему одлуку доноси Скупштина.

Приступање међународним организацијама региструје се код надлежног државног органа у року од 30 дана, а у складу са законом.

3. Назив и јавне ознаке

Члан 7.

Назив удружења је: Војвођански културни клуб „Васа Стајић“

ВКК има седиште у Новом Саду, Ивана Болдижара 137.

ВКК своју делатност остварује на територији АП Војводине.

Члан 8.

ВКК има печат округлог облика на ком је по ободу исписан назив – ВОЈВОЂАНСКИ КУЛТУРНИ КЛУБ „ВАСА СТАЈИЋ“, на српском језику, латиницом а, у средини „Војводина – Нови Сад“ (латиницом).

4. Чланство

Члан 9.

Члан ВКК може бити лице које својим деловањем жели да допринесе циљевима ВКК, те ако прихвата циљеве и статут ВКК, а на основу препоруке два члана ВКК.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор ВКК.

Чланство се стиче потписивањем приступнице.

Члан 10.

Члан ВКК може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.

Члан може бити искључен из ВКК уколико својим деловањем крши одредбе чланова 1. и 2. Статута ВКК.

Чланство у ВКК може престати због дуже неактивности члана, кршења одредаба овог статута и других општих аката ВКК или нарушавања угледа ВКК.

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор ВКК.

На одлуку о искључењу члан се може жалити Скупштини ВКК у року од 15 дана по пријему одлуке Управног одбора ВКК.

Коначну одлуку Скупштина доноси у накнадном року од 60 дана.

Члан 11.

Члан има право да:

 1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева ВКК;
 2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа ВКК;
 3. бира и буде биран у органе ВКК;
 4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима ВКК.

Члан је дужан да:

 1. активно доприноси остваривању циљева ВКК;
 2. учествује, у складу са интересовањем, у активностима ВКК;
 3. обавља друге послове које му повери Управни одбор;
 4. плаћа чланарину.

5. Органи

Члан 12.

Органи ВКК су Скупштина, Председник, Управни одбор и Надзорни одбор.

            6. Скупштина

Члан 13.

Скупштину ВКК чине сви чланови удружења.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на писмену иницијативу најмање једне трећине чланова.

Скупштина доноси:

 1. Статут, као и измене и допуне Статута;
 2. План и програм рада ВКК;
 3. Усваја друге опште акте ВКК;
 4. Разматра и усваја, најмање једном годишње, извештаје Управног одбора;
 5. Разматра и усваја финансијски план и извештај;
 6. Разматра и усваја извештај Надзорног одбора;
 7. Бира и разрешава Председника и чланове Управног одбора;
 8. Бира и разрешава чланове Надзорног одбора;
 9. Одлучује о статусним променама и престанку рада ВКК;
 10. Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланства.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута потребна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Гласање на седници је јавно уколико Скупштина не одлучи другачије.

7. Председник

Члан 14.

Председник ВКК руководи радом ВКК и доноси одлуке ради остваривања циљева ВКК, организује редовно обављање делатности ВКК, поверава посебне послове појединим члановима, доноси финансијске одлуке, руководи радом запослених и одлучује о питањима у вези са радним односима запослених, у складу са законом и општим актима ВКК.

Председник ВКК предлаже кандидате за Управни одбор.

Председник ВКК сазива и председава седницама Управног одбора.

Председник ВКК представља и заступа ВКК у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Мандат председника ВКК траје четири године. Мандат се може поновити.

8. Управни одбор

Члан 15.

Управни одбор је извршни орган ВКК, које се стара о спроводењу циљева ВКК, који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има 7 чланова, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора је четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор бира генералног секретара.

Члан 16.

Управни одбор:

 1. руководи радом ВКК између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева ВКК;
 2. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова ВКК и припрема предлог тих измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
 3. доноси годишњи план рада ВКК, финансијски план и извештај;
 4. доноси правилнике и друге опште акте у вези са радним односима запослених у ВКК и одлуцује о другим питањима у вези са радним односима, осим оних која су тим општим актима стављена у надлежност других органа ВКК;
 5. одлучује о оснивању и престанку рада научних, стручних и локалних секција ВКК;
 6. одлучује о сарадњи са другим организацијама и институцијама;
 7. одлучује о свим питањима која нису стављена у надлежност другог органа ВКК.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

            9. Генерални секретар

Члан 17.

Генерални секретар ВКК замењује председника ВКК у случајевима кад је овај одсутан и случајевима привремене спречености.

Генерални секретар је овлашћен да у одсуству председника потписује сва финансијска и новчана документа у име ВКК.

Генерални секретар помаже председнику у припреми материјала за седнице Управног одбора, непосредно извршава одлуке Управног одбора, организује и води целокупно текуће пословање ВКК и брине да се оно обавља у складу са законом и Статутом.

Мандат генералног секретара идентичан је мандату Управног одбора.

11. Надзорни одбор

Члан 19.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање ВКК и о уоченим

неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира и разрешава Скупштина. Чланови Надзорног одбора не могу истовремено бити и чланови Управног одбора. Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници скупштине.

12. Остале одредбе

Члан 20.

Рад ВКК је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима ВKK, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност.

Члан 21.

ВКК прибавља средства за остваривање својих циљева од чланарине, донација, конкурисањем пројеката код државних, покрајинских и органа локалне самоуправе, или фондација и из других извора, у складу са законом.

Финансијско пословање врши се преко рачуна, у складу са законом.

Члан 22.

ВКК престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева ВКК, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

За одлуку о престанку рада потребна је двотрећинска већина гласова присутних чланова скупштине.

У случају престанка рада, преостала имовина ВКК пренеће се на Црвени крст Војводине.

Члан 23.

Овај статут ступа на снагу даном усвајања од стране Оснивачке скупштине ВКК, а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.

У Новом Саду,                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋА ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ

10. фебруар 2015. године,                                       Вера Шоти

Leave a Reply